Послуги

Виконуємо сертифікацію енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель командою наших атестованих енергоаудиторів.

 

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»  запроваджує обов’язкову сертифікацію енергетичної ефективності з 01 липня 2019 року. Після прийняття закону про енергетичну ефективність будівель, сертифікація енергетичної ефективності будівель буде обов’язковою для:

 • об’єктів будівництва;
 • будівель та відокремлених частин будівель, які продаються або передаються в найм (оренду) на строк не менше одного року;
 • будівель, в яких у приміщеннях загальною опалюваною площею більше 250 квадратних метрів розташовані державні органи та які часто відвідуються громадянами з метою здійснення ними права на звернення та на отримання адміністративних послуг відповідно до законодавства;
 • отримання державної підтримки здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель (крім випадків, коли такі заходи здійснюються фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання).

Сертифікація енергоефективності здійснюється незалежними енергоаудиторами нашої команди, за результатами якої складається енергетичний сертифікат. Він є складовою частиною будівельного паспорта об’єкта будівництва і діє протягом 10 років.

 Сертифікат енергетичної ефективності будівлі — електронний документ встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, наведено сформовані у встановленому законодавством порядку рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі, її відокремлених частин, енергетичну ефективність яких сертифіковано.

Сертифікаті енергетичної ефективності будівлі виготовляється після проведення енергетичного обстеження та виконання необхідних розрахунків.

У сертифікаті енергетичної ефективності будівлі зазначаються:

 • адреса (місцезнаходження) будівлі та/або її відокремленої частини;
 • клас енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини, визначений виконавцем робіт (надавачем послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель відповідно до методики, зазначеної у частині першій статті 5 цього Закону;
 • відомості про тип, функціональне призначення та конструкцію будівлі та/або її відокремленої частини, кількість поверхів, об’єм та загальну площу;
 • мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини, що стосуються будівель такого класу;
 • фактичні показники енергетичної ефективності будівлі;
 • рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини, які враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими та в яких зазначаються дії, які необхідно здійснити для реалізації таких рекомендацій на практиці;
 • серія та номер кваліфікаційного атестата виконавця робіт (надавача послуг), який склав сертифікат енергетичної ефективності будівлі;
 • інформація щодо викидів двоокису вуглецю;
 • інформація щодо місця отримання більш детальної інформації про відомості, зазначені у сертифікаті, включаючи рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель та/або їх відокремлених частин.

Для чого потрібен проводити енергоаудит? Для отримання конкретних рекомендацій щодо зниження енергоспоживання. Енергетичний аудит є першим кроком щодо визначення можливостей скорочення видатків на енергію та зменшення викидів вуглецю.

Якісний енергетичний аудит – це одна з основних запорук успіху впроваження енергоефективних заходів.

Для проведення якісного енергоаудиту необхідні три складові:

 • досвідчений енергоаудитор;
 • достатня приладова база;
 • бажання та сприяння замовника та персоналу/мешканців будівлі.

Загалом можна виділити два види енергетичного аудиту: експрес-енергоаудит та комплексний енергоаудит. Також можуть бути енергетичні аудити окремих інженерних систем.

Експрес-аудит передбачає поверхневе обстеження будівлі та виявлення найбільш очевидних недоліків, а також намічає план робіт для комплексного енергоаудиту. Зазвичай точність рекомендацій такого аудиту оцінюється на рівні 10-20%.

Комплексний енергоаудит передбачає поглиблене вивчення конструкції будівлі та інженерних мереж, проведення інструментальних замірів та підготовку детального плану впровадження енергоефективних заходів в тому числі економічний аналіз.

Починається енергетичний аудит з детального вивчення існуючої інформації про будівлю:

 • проектної документації;
 • інформації про встановлені вузли обліку та джерело теплопостачання;
 • фактичні дані щодо енергоспоживання за попередні періоди;
 • бачення до реконструкції мешканців та персоналу;
 • особливостей регіону
 • візуальне та інструментальне обстеження
 • тепловізійне обстеження

Підготовка звіту з енергоаудиту

Зібравши достатню кількість інформації, енергоаудитор готує опис існуючого стану огороджувальних конструкцій та інженерних мереж, будує баланс споживання енергоресурсів (фактичний та базовий рівні), розробляє заходи з енергоефективності та технічні заходи .

Результатом стає звіт з енергаудиту, що дозволяє замовнику прийняти рішення про подальшу реконструкцію будівлі.

Проводимо тепловізійне обстеження огороджувальних конструкцій та інженерних мереж будівель до та після впровадження комплексу заходів з реконструкції (термомодернізації)

     За допомогою тепловізійного обстеження виявляються інженерні помилки, дефекти матеріалів та дефекти після ремонту, за допомогою спеціального приладу тепловізору. В тепловізійному обстеженні, головне завдання перевірити і спрогнозувати стан приміщення і виявити величезну кількість недоліків: в теплоізоляції, опалювальних системах, інженерних конструкціях, електропроводки, встановити причину високої вологості або сухості повітря та інші додаткові завдання.

     Тепловізійне обстеження дозволяє:

 • виявити місця теплових витрат, а також ступінь їх інтенсивності. Це є основною функцією тепловізора
 • проконтролювати роботу пароізоляції, виявити місця прояви конденсату на внутрішніх поверхнях приміщення виявити засори опалювальних систем
 • сформувати планування раціонального розподілу обігрівальних вузлів опалювальних систем
 • виявити місця протікання дахів та труб
 • визначити наявність, розмір та місцезнаходження тріщин в стінах
 • визначити неякісну установку віконних і дверних блоків
 • проконтролювати герметичність віконних склопакетів
 • знайти джерело підвищеної вологості або сухості клімату всередині будівлі
 • простежити стан електропроводки для усунення слабких контактів, які можуть викликати пожежу при нагріванні від навантажень

      Тепловізором проводиться тепловізійне обстеження житлових і промислових об’єктів, ззовні і в приміщенні для виявлення локалізації втрати тепла, причини утворення.

Відповідно до даного обстеження складаємо  звіт з тепловізійного обстеження, в якому може бути зазначено:

 • відхилення від норм теплоізоляції;
 • всі конструктивні особливості і дефекти (з докладним описом причини та місць локалізації);
 • розрахункова температура зовнішнього та внутрішнього простору, при якому проводилося тепловізійне обстеження;
 • рекомендації по усуненню дефектів втрати тепла, на основі отриманих теплограм;
 • дата проведення термографічного аналізу.

Виконуємо енергетичне обстеження на рівні підприємства із складанням технічного звіту з енергоаудиту, який відповідає положенням вимогам діючих нормативних документів України.

Усі етапи процесу енергоаудиту, такі як, планування аудиту, початкова зустріч, збір даних, план вимірювання, відвідування об’єкту, аналіз, звітність про енергоаудит виконуємо у тісній співпраці з Замовником та погоджуємо з керівництвом та персоналом, задіяним до цього заходу на рівні підприємства.

Енергетичний аудит виконується за такими принципами:

а) аудит відповідає узгодженому характеру та обсягу робіт з енергоаудиту, межам та цілям енергоаудиту;

б) застосовані вимірювання та спостереження враховують особливості використання та споживання енергії;

в) зібрані дані про рівень досяжної енергоефективності є типовими для тих видів діяльності, процесів, обладнання та систем, що підлягають енергоаудиту;

г)  використані дані для кількісного оцінювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності та виявлення можливостей поліпшення узгоджені та визначені;

д) процес збирання, перевірки та аналізування даних є простежуваним;

є) звіт за результатами енергетичного аудиту висвітлює можливості для підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності на основі виконаного технічного та економічного аналізів.

Метою є систематизований аналіз використання та споживання енергії в межах, погоджених підприємством, а також визначених характером та обсягом робіт з енергетичного аудиту у кількісному вираженні, розробити та описати можливості підвищення енергоефективності на підприємстві.

Основним завданням є сприяння  керівництву  об’єкта,  що  споживає   ПЕР  у  визначенні  стану  споживання  ПЕР,  потенціалу енергозбереження,   джерел   втрат   та   обсягу   нераціонального використання   ПЕР   виробничими   і   допоміжними   підрозділами, технологічними процесами та окремими  споживачами,  у  розробленні енергоощадних   заходів,  їх  техніко-економічному  оцінюванню  та оцінюванню їх впливу на навколишнє природне середовище.

Надаємо повний комплекс робіт:

 • енергетичний аудит;
 • розробка бізнес-плану або техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);
 • розробка технічного завдання на проектування;
 • контроль відповідності проектно-кошторисної документації (ПКД) діючим нормам та вимогам Замовника;
 • підготовка тендерної документації;
 • супровід тендерних процедур;
 • контроль за впровадження ЕЕ заходів;
 • моніторинг та верифікація Проекту

Контакти

Aдреса: Україна, 49000, Дніпро,
пр. Д. Яворницького, 57, офіс 413
Tел: + 38 (095) 248 02 75
E-mail: e.shyshka@gmail.com
Закрыть меню